PRESS RELEASE

Nhóm Nghiên-Cứu Tiêu Chuẩn Tiếng Việt

Bộ Chữ Việt Nam 8-bit VISCII


Nhóm Nghiên-Cứu Tiêu-Chuẩn Tiếng Việt (Vietnamese Standardization Group, gọi tắt là Viet-Std Group) là một tổ chức vô vụ lợi ra đời vào mùa thu năm 1989 với mục đích nghiên cứu và cổ võ một tiêu chuẩn thống nhất cho bộ chữ Việt và đóng góp ý kiến chuyên môn về chữ Việt Nam cho các Viện Định Chuẩn Tin Học và các công ty điện toán quốc tế. Thành viên của nhóm bao gồm chuyên viên về nhiều lãnh vực khác nhau, hiện sống rải rác khắp nơi trên thế giới và cộng tác với nhau qua các mạng lưới thông tin điện toán và các cuộc họp mặt bất thường. Trong thời gian qua nhóm đã đạt được hai thành công quan trọng nhất là

Bộ chữ Việt Nam có tất cả 186 mẫu tự vừa thường vừa hoa theo kiến trúc rời, trong số này chỉ có 52 mẫu tự đã có sẵn trong bộ chữ Hoa Kỳ ASCII. Một bộ mã 8-bit có tất cả 256 mã tự và việc duy trì toàn bộ 128 chữ ASCII là điều kiện tốt nhất để cho bộ chữ có thể hội nhập một cách tự nhiên vào các môi trường cương liệu và nhu liệu hiện hữu (integrate into existing hardware/software environments). Nhưng làm như vậy thì chỉ còn có 128 chỗ trống không đủ để mã hóa 134 mẫu tự Việt còn lại. Qua quá trình nghiên cứu và trắc nghiệm, nhóm Viet-Std đã chứng tỏ rằng việc hội nhập vào các môi trường hiện hữu vẫn có thể đạt được nếu bộ chữ Việt 8-bit duy trì tất cả các ký tự hình (graphic character) và các mã tự điều khiển của khiển hệ (operating system) của bộ chữ ASCII. Do đó, nhóm Viet-Std đã đề nghị một bộ chữ Việt 8-bit có tên Anh ngữ là VIetnamese Standard Code for Information Interchange, gọi tắt là VISCII để phân biệt với các bộ chữ khác. Bộ chữ Việt VISCII vận hành giống như bộ chữ ASCII, cho nên dân tộc Việt Nam có thể sử dụng tất cả thành quả kỹ thuật điện toán của thế giới mà không phải đầu tư nhân lực và tài nguyên vào việc biến đổi những nhu liệu đã có của thế giới cho phù hợp với chữ Việt. Ngoài ra để giúp cho việc truyền đạt chữ Việt trong môi trường 7-bit, nhóm Viet-Std cũng đề nghị một tiêu chuẩn 7-bit mang tên là Quy-tắc Đọc-Được-Trong-Ngoặc ( Vietnamese Quoted- Readable Specification) hay gọi tắt là VIQR.

Cả hai tiêu chuẩn VISCII và VIQR đã được nhóm vô vụ lợi TriChlor Software trắc nghiệm thành công trong các môi trường Unix, X-Windows, DOS, MS-Windows 3.1. Với bộ chữ VISCII, người dùng có thể chạy với hầu hết các nhu liệu hiện hữu, từ programming, computing, đến word processing mà không cần phải mua một nhu liệu đặc biệt nào. Nhóm TriChlor và thân hữu đã thiết kế hoặc biến đổi rất nhiều nhu liệu công cộng để vận hành với VISCII: editors, keyboard drivers, xterms, software development tools, fonts, applications, ... Tất cả nhu liệu này đều được phổ biến miễn phí cho công chúng.

Tài liệu về tiêu chuẩn VISCII và VIQR cũng như danh sách nhu liệu công cộng đã được nhóm Viet-Std đúc kết trong một tạp chí xuất bản vào tháng 9 năm 1992. Tạp chí và nhu liệu có thể lấy miễn phí bằng anonymous ftp ở directory tin/VN trên máy điện toán Sonygate.Sony.COM (1). Hoặc có thể liên lạc với

Cả hai nhóm Viet-Std và TriChlor Software hoan nghinh tất cả các chuyên viên điện toán tham gia vào công cuộc tiêu chuẩn hóa và phát triển nhu liệu Việt Nam.


Nhóm Nghiên Cứu Tiêu Chuẩn Tiếng Việt
California, November 1992
Revisions:

  • (1996/12/27):
  • (2014/12/18):